Pasemeco

Palliatieve zorg in medisch onderwijs

 

Pasemeco is een project dat volledig is gericht op de integratie van palliatieve zorg in de basiscurricula van alle geneeskundeopleidingen in Nederland. Om dat doel te bereiken, werkt Pasemeco samen met stakeholders en collega’s van de betrokken medische faculteiten aan de ontwikkeling van een multidisciplinair inzetbaar onderwijsprogramma ‘Palliatieve zorg’.

 

De naam Pasemeco

Pasemeco betekent in het Esperanto vergankelijkheid. Tegelijkertijd is het een acroniem dat staat voor:

Palliative care

Alliance

Sharing

Educational tools for

MEdical student

COmpetencies development.

 

 

 

 

 

 

Pasemeco is begonnen met een inventarisatie van de competenties die basisartsen volgens verschillende stakeholders – waaronder patiënten en mantelzorgers - nodig hebben voor het verlenen van palliatieve zorg. Daarna worden leermaterialen verzameld en gemaakt. Ten slotte worden docenten getraind, onderwijsactiviteiten georganiseerd en evaluaties uitgevoerd.

 

Het onderwijsprogramma zal bestaan uit onderwijsvormen die authentiek leren over palliatieve zorg in medische curricula (bachelor en master) mogelijk maken. Omdat curricula hun eigen opbouw en signatuur hebben, is het nodig materialen te ontwikkelen die ondersteunend, uitwisselbaar en inpasbaar zijn binnen de verschillende curricula. Met als uiteindelijk doel studenten beter uit te rusten voor het begeleiden van patiënten bij palliatieve zorg.

Onderzoek, ontwikkeling, implementatie en evaluatie 

Pasemeco wil deze middelen bieden door het doen van onderzoek en door ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een multifunctionele blended-learning toolbox die geïntegreerde palliatieve zorg onderwijs programma’s aanbiedt voor undergraduate medical curricula om geneeskundestudenten voor te bereiden op palliatieve zorg.

De precieze eindtermen worden vastgesteld d.m.v. een Delphi studie onder jonge en ervaren artsen, experts palliatieve zorg, experts onderwijs en verpleegkundigen. Onderliggend, op basis van reeds bestaande richtlijnen, consensus en onderzoek ( nationaal en internationaal) kan gesteld worden dat het er om gaat dat studenten geneeskunde bewust worden dat geneeskunde niet alleen gaat om curatieve zorg en dat zij ook binnen een palliatieve context adequaat om moeten kunnen gaan met diagnostiek en behandeling waarbij zowel de lichamelijk, psychosociale als spirituele dimensie geïntegreerd wordt.

Via het project ontstaat een community of practice van onderwijsbeleidsmakers, docenten en studenten.

 ​​​​​​Pasemeco wordt mogelijk gemaakt door ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Het maakt onderdeel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg.